LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Projektai    In Memoriam 2005    

Kun. Alfonso Lipniūno dienoraštis

Paruošė: ALBINA SALADŪNAITĖDIENORAŠTIS. 1930 06 11  - 1935 06 24-37
KUN. ALFONSAS LIPNIŪNAS


Nutilo audros, pranyko miesto dundesys, triukšmas, apsidengė rūkas, girgžda kasdieninio gyvenimo reikalai - atsivėrė beribis dvasinio gyvenimo laukas...

1930 03 11

AŠ ATĖJAU ĮŽIEBTI ŽEMĖJE UGNIES IR TAIP NORĖČIAU, KAD JI JAU LIEPSNOTŲ
Lk 12,49

Kodėl pasauly taip greit viskas keičiasi, kodėl (...) Įsigilinti j amžinuosius klausimus, paruošti jiems vėžes paprastam žemės gyvenime ir nuolatos gyventi savo sielos džiaugsmo šventę
1930 06 11

KOL TURITE ŠVIESĄ TIKĖKITE JĄ, KAD TAPTUMĖTE ŠVIESOS VAIKAIS
Jn 12,36

Kur tavo dvasios galybė, kur didvyrio charakteris, kur šv. Petro dvasia? Kur pagaliau mokslas? Kaip mažai tepasiruošęs kunigystės naštai, kaip mažai tesubrendęs...
1930 06 12

IŠ TIESŲ, IŠ TIESŲ SAKAU JUMS: JEI KVIEČIŲ GRŪDAS NEKRIS į ŽEMĘ IR NEAPMIRS, JIS PASILIKS VIENAS, O JEI APMIRS, JIS DUOS GAUSIŲ VAISIŲ
Jn 12,24

(...) turiu rūpintis savyje išlaikyti tikrai gyvą tikėjimą ir Kristaus dvasią, nes negalima kitam duoti to, ko
pats neturi
1930 06 12

JEI KAS NORI EITI PASKUI MANE, TEIŠSIŽADA PATS SAVĘS, TENEŠA SAVO KRYŽIŲ IR TESEKA MANIMI Lk 9,24

(...) toks didelis ilgesys eiti arčiau Kristaus. Jo liepsnomis užsidegti ir vesti klajojančius žmones j gyvenimą, laimės rytojų, kuriam nėra vargų,
neteisybės...
1930 06 14

MEILĖ (...) VISA PAKELIA, VISA TIKI, VISKUO VILIASI IR VISA IŠTVERIA
1 Kor 12,7

O kaip šaltas pasaulis, kaip ledinės ir iš kieto granito nukaltos žmonių širdys. Kiek reikia šilumos, meilės... (...) einu kaip šmėkla, patsai menkai tesuvokdamas, kitam išganymo nešti...
1930 07 07

BŪKITE VIENI KITIEMS PAKANTŪS IR ATLEISKITE VIENI KITIEMS. VIRŠUM VISO (...) TEBŪNA MEILĖ, KURI YRA TOBULUMO
RAIŠTIS
1 Kol 3,14

Laikas - žaibas žmonijai, pilnas skausmų. Begalė alkanų. O ar aš esu tikras apaštalas? Kaip dažnai užmirštu...
1932 01 01

KAS MANE TIKI,- IŠ JO VIDAUS PLŪS GYVOJO VANDENS SROVĖS
Jn 7,38

Dievuli, atleisk už netinkamai sunaudotą laiką, prasnaustas progas patarnauti kitiems, pagelbėti. Nuo savęs turime pradėti. Jei savyje mažai teturėsiu dieviškos šviesos, tai koks iš manęs apaštalas...
1932 01 02

JEI KALBĖČIAU ŽMONIŲ IR ANGELŲ KALBOMIS, BET NETURĖČIAU MEILĖS, AŠ TEBŪČIAU ŽVANGANTIS VARIS IR SKAMBANTYS CIMBOLAI
1 Kor 12,1

(...) duok, kad mano garbė žmonėms visiškai išnyktų ir kad nieko daugiau netrokščiau, kaip būti silpnu padaru. Tavo garbę žemėje skleisčiau... Jėzau, aš Tavo...
1935

JEI TAD AŠ - VIEŠPATS IR MOKYTOJAS - NUMAZGOJU JUMS KOJAS, TAI IR JŪS TURITE VIENI KITIEMS KOJAS MAZGOTI
Jn 13,14

Dailininkė: STASĖ MEDYTĖ
1995 03 26. Spausdino: "SKORPIONO TAKAS". Tiražas 200 egz.

 
  © e-Solution: InDis Baltic