LT  EN  
 
  Martin A. Dege

Stichting smARTroots    Projects    

GRUNDTVIG IntAct summary 2012-2014

Project summary
2012 is the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations. This project is addressing the year and raises awareness on intangible and tangible cultural heritage, lifelong learning and identity through intergenerational  dialogue. It provides innovative lifelong learning opportunities that enable adults to rediscover their own identity and cultural heritage through a European exchange of knowledge and methods.

The project idea is to help adult learners to improve skills, competencies and knowledge. The target group of this project are people from Lithuania of migrant communities in their country of residence. The idea of the project comes from the need of promotion and support of nonverbal communication in the European context, by getting to know each other while belonging to different sociocultural realities and contexts. The project will develop an awareness of being a European citizen with different cultural and traditional backgrounds.

The basis of the partnership is to find common problems and solutions in the field of adaptation of migrants from Lithuania as well as to find common solutions for involving unemployed people in intercultural activities in different European countries.

The project aims are: intercultural integrity, new skills in handcrafts with the aim for better integration into the labour market. All partners will conduct activities based on the country's national traditions.

In order to achieve this, the following activities will be conducted during group meetings:
a) theoretical part of the topic
b) presentation of one's own society & activities
c) making an exhibition of workshop products after each meeting
d) group discussions: What is culture and how does our own culture see and interpret the world through the arts?
Interculturele integratie: kunsten, ambachten en tradities2012 is het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties. Dit project richt zich op dit jaar en verhoogt het bewustzijn met betrekking tot grijpbare en ongrijpbare culturele erfenis, levenslang leren en identiteit door dialoog tussen de generaties. Het zorgt voor innovatieve mogelijkheden op het gebied van levenslang leren en stelt volwassenen in staat om hun eigen identiteit en culturele erfenis te herontdekken door Europese uitwisseling van kennis en leermethoden.Het doel van het project is volwassen cursisten te helpen hun vaardigheden, competenties en kennis te vergroten. De doelgroep van het project zijn Litouwers van migrantengemeenschappen in het land van hun verblijf. Het idee voor het project komt voort uit de noodzaak van promotie en ondersteuning van non verbale communicatie in Europees verband, door elkaar te leren kennen terwijl je hoort tot verschillende sociaal-culturele werkelijkheden en verbanden. Het project ontwikkelt een bewustzijn van wat het betekent om Europees staatsburger te zijn met verschillende culturele en traditionele achtergronden.De basis van het partnerschap is om gemeenschappelijke problemen en oplossingen te vinden op het gebied van aanpassing van migranten uit Litouwen, alsook om gemeenschappelijke oplossingen te vinden om mensen zonder baan te betrekken in interculturele activiteiten in verschillende Europese landen.De doelstellingen van het project zijn: interculturele integratie, nieuwe vaardigheden in ambachten met als doel betere integratie op de arbeidsmarkt. Alle partners voeren activiteiten uit op basis van de nationale tradities van het land. Om dit te bereiken zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd tijdens groepsbijeenkomsten: a) de theoretische kant van het onderwerpb) presentatie van de eigen gemeenschap en activiteitenc) Het maken van een tentoonstelling van het gemaakte tijdens de workshop, na de bijeenkomstd) Groepsdiscussie: wat is cultuur en hoe ziet en interpreteert onze eigen cultuur de wereld door middel van de kunsten?
 
  © e-Solution: InDis Baltic